Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 08/01/2018

Toetredingsvoorwaarden – SPRINTR onderaannemer

 • Minimum 18 jaar zijn en wettig in België verblijven;
 • Beschikken over de nodige vergunningen en toestemmingen op het moment van de dienstverlening om het vervoer van de goederen uit te voeren, met inbegrip van, maar niet limitatief:
  • een geldig rijbewijs en een correct ingeschreven wagen, verzekerd en gekeurd, indien je leveringen met een wagen zou doen;
  • de vereiste vervoersvergunning indien van toepassing (nuttig laadvermogen van je voertuig > 499kg = vervoersvergunning);
 • Niet vervallen zijn van het recht tot sturen;
 • In het geval van een bedrijfswagen de toelating hebben om deze wagen te gebruiken voor deze doeleinden;
 • De onderaannemer zal aan alle wettelijke verplichtingen voldoen waartoe hij gehouden is. In het bijzonder zal hij ertoe gehouden zijn alle handelsrechtelijke, sociaalrechtelijke, fiscale, boekhoudkundige en administratieve bepalingen nauwgezet na te leven, die:
  • hetzij voor zelfstandigen gelden, indien de onderaannemer een éénmanszaak uitbaat,
  • hetzij voor handelsvennootschappen gelden, indien de onderaannemer onder vennootschapsvorm actief is. Deze staat er tevens voor in dat haar personeel voldoet aan alle voor de bij deze Algemene voorwaarden geviseerde activiteit geldende voorschriften en vereisten in het algemeen.

Deze toetredingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Algemene voorwaarden-onderaannemer. Het niet naleven van deze toetredingsvoorwaarden kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepassingsgebied, aanvaarding en wijziging

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd) worden van kracht op de hierboven vermelde datum en zijn van toepassing op alle diensten, ongeacht de aard, geleverd door SPRINTR bvba onder de naam SPRINTR (hierna SPRINTR).

Door beroep te doen op de diensten van SPRINTR aanvaarden klant en onderaannemer deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud.

De “klant” of “opdrachtgever” in deze Algemene Voorwaarden refereert naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks via een softwareplatform een beroep doet op SPRINTR om een vervoersopdracht te geven of om goed of goederen (“goederen”) van de ene naar de andere plaats te vervoeren. De onderaannemer zal de goederen bij de verzender of op een ophaalplaats (“verzender”) ophalen en afleveren bij een bestemmeling of afleverplaats (“bestemmeling”) volgens de modaliteiten door SPRINTR overeengekomen met de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de verzender, de bestemmeling of een derde zijn.

De “onderaannemer” in deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de via het softwareplatform aangeboden vervoersopdracht aanvaard heeft en zich aldus verbonden heeft om de betreffende goederen te vervoeren van verzender naar bestemmeling.

De algemene of bijzondere voorwaarden van de onderaannemer of van een andere partij dan SPRINTR, zijn in geen geval van toepassing en worden te allen tijde van de hand gewezen. Dat geldt tevens indien de voorwaarden van de onderaannemer of van een andere partij niet uitdrukkelijk werden afgewezen.

De diensten van SPRINTR bestaan in het ter beschikking stellen van een software platform of een mobiele applicatie (het “Platform”) om een opdrachtgever toe te laten een opdracht aan SPRINTR aan te bieden, te bevestigen en op te volgen. SPRINTR zal op haar beurt via het Platform een onderaannemer trachten te vinden voor de levering van goederen. SPRINTR treedt hierbij op als vervoerscommissionair. Het vervoerscontract wordt tussen partijen aangegaan wanneer de aanvaarding van de voorwaarden via het Platform gebeurd is.

SPRINTR heeft het recht om de levering van haar diensten en/of de daaraan verbonden tarieven op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, stop te zetten of te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke beslissing onmiddellijk en van rechtswege van toepassing is en geen invloed heeft op de voorwaarden voor de diensten die eerder aan SPRINTR werden toevertrouwd.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door SPRINTR worden aangepast. Klant en onderaannemer zullen van de aanpassing(en) en de datum van de inwerkingtreding van de aanpassing(en) op de hoogte gebracht worden via de door SPRINTR geschikt geachte techniek. Dit kan bijvoorbeeld per email zijn of via een pop-up bij het gebruik van het Platform.

Art. 2 Gebruik van het Platform

Een ’gebruiker’ is elke natuurlijke of rechtspersoon die zich registreert op het Platform, hetzij als klant, hetzij als onderaannemer

Om gebruik te kunnen maken van het Platform moet de gebruiker:

 • zich inschrijven en daarbij naam, gsm nummer, emailadres, adres, BTW-nr (optioneel voor klanten, verplicht voor onderaannemers) en bankrekeningnummer geven;
 • deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring expliciet aanvaarden.

SPRINTR behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud en functionaliteiten van het Platform.

SPRINTR kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de het SPRINTR platform tijdelijk of definitief weigeren indien de onderaannemer:

 • het Platform gebruikt op een manier die niet strookt met deze Algemene Voorwaarden, toepasselijke regelgeving of op een manier die de integriteit van derden of de reputatie van SPRINTR aantast;
 • het Platform misbruikt;
 • niet over de minimum gestelde evaluatiescore beschikt;
 • onvolledige of onnauwkeurige informatie verschaft bij de inschrijving op het Platform;
 • nalaat SPRINTR te informeren bij wijziging van zijn/haar gegevens medegedeeld aan SPRINTR op het moment van de inschrijving.

Art. 3 Voor transport verboden goederen

Het Platform mag in geen geval gebruikt worden om gevaarlijke goederen (zoals bepaald in de regelgeving van toepassing op het vervoer van gevaarlijke producten met inbegrip van ADR, CMR, IMDG-code) en andere goederen waarvoor een vergunning vereist is, te vervoeren.

Zijn onder andere verboden om te worden vervoerd door middel van het Platform (niet limitatief):

 • Drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen;
 • Voorwerpen, geschriften of substanties in het algemeen waarvan de invoer, de uitvoer, de productie, de omloop, de verspreiding, het gebruik, het bezit, de verkoop of het vervoer ervan bij wet verboden is;
 • Voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking een gevaar kunnen vormen voor personen of die andere zendingen, de uitrusting van onderaannemer of goederen van derden (inclusief pakjes) kunnen vuil maken of beschadigen;
 • Chemische producten, ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen, besmettelijke substanties, koolzuurgas in vaste vorm (koolzuursneeuw) of andere gevaarlijke substanties, die een gevaar kunnen vormen.
 • Bederfelijke biologische stoffen en/of besmettelijke stoffen, levende dieren, parasieten of producten van dierlijke oorsprong;
 • Voorwerpen die op de buitenzijde aantekeningen dragen die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden;
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie, namaakwapens, messen, zwaarden, dolken…
 • Gassen onder druk, giftige of bijtende stoffen, brandstoffen en organische peroxides;

Zijn niet verboden om te worden vervoerd, maar wel uitgesloten van verzekering via het Platform:

 • Voedingswaren en producten uit tabak of andere producten waarop accijnzen worden geheven;
 • Elk ander scherp of snijdend voorwerp;
 • Plantaardige stoffen;
 • Waarden aan toonder, muntstukken, bankbiljetten, juwelen, kunstvoorwerpen en verzamelwerken of andere kostbare materialen, met inbegrip van dierenpelsen, en meer algemeen alle goederen met een waarde van meer dan 500,00 EUR.

De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen en alle schade die SPRINTR, de onderaannemer en derden ondervinden omwille van de niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke reglementering, zelfs al heeft hij/zij SPRINTR en/of de onderaannemer op de hoogte gebracht van de aard van de goederen.

Indien de onderaannemer dergelijke goederen toch zou vervoeren, doet hij/zij dit op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en zal hij/zij SPRINTR en derden vrijwaren van alle schade en gevolgen die de goederen ondervinden als gevolg van de niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke reglementering.

SPRINTR sluit elke aansprakelijkheid gelieerd aan de aard van de goederen uit. Klant en onderaannemer erkennen uitdrukkelijk met deze uitsluiting van aansprakelijkheid vertrouwd te zijn en die te aanvaarden.

Art. 4 Inspectie – Weigering of opschorting van diensten

Klant en onderaannemer stemmen ermee in dat elke overheidsdienst, waaronder de douane, op elk ogenblik de verpakking van de goederen mag openen om de goederen te inspecteren.

De onderaannemer is verplicht alle goederen die niet overeenstemmen met de beschrijving aangegeven door de opdrachtgever op het Platform of die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden, te weigeren en desgevallend terug te geven aan de verzender of de opdrachtgever.

Wanneer de onderaannemer de zending in ontvangst neemt, moet hij ook de goede staat ervan verifiëren. Indien de zending niet in goede staat is, moet de onderaannemer foto’s in de applicatie toevoegen die de beschadiging van de zending weergeven. In geval van beschadiging kan de onderaannemer ook weigeren de zending te transporteren.

Het feit dat de onderaannemer de goederen aanneemt, houdt niet in dat de onderaannemer erkent dat het pakket voldoet aan alle voorwaarden om tot het transport te worden toegelaten.

Art. 5 Verplichtingen van SPRINTR

SPRINTR verbindt zich tot het op het Platform mogelijk maken van een aanbod van transportopdrachten van opdrachtgevers,  onderaannemer toe te laten het aanbod te aanvaarden met het oog op het vervoeren van goederen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de van kracht zijnde wetgeving.

SPRINTR garandeert niet dat:

 • Een onderaannemer zal gevonden worden;
 • Een verzoek tot het vervoeren van goederen voor de onderaannemer beschikbaar zal zijn of dat een bepaald minimum inkomen kan worden bekomen;
 • de goederen aangeboden door de verzender conform deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving zijn;
 • de verzender aanwezig zal zijn bij de ophaling;
 • de bestemmeling aanwezig zal zijn voor de ontvangst van de goederen.

De diensten van de onderaannemer worden in opdracht van SPRINTR verleend. SPRINTR kan niet instaan voor het voorkomen en het gedrag van de verzender en de bestemmeling. De onderaannemer zal de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen, zoals ook voor alle gebruik van sociale media.

Art. 6 Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de klant

De klant zal zich op het Platform moeten aanmelden en alle gevraagde informatie correct en nauwkeurig invullen, alsook alle wijzigingen met betrekking tot deze informatie onmiddellijk ter kennis brengen van SPRINTR via het volgende e-mailadres: info@sprintr.be of rechtstreeks via het Platform (voor zover mogelijk).

De klant garandeert dat:

 • hij/zij als natuurlijke persoon minstens 18 jaar is, of als rechtspersoon geldig is opgericht;
 • de goederen overeenstemmen met de omschrijving gegeven via het Platform;
 • de goederen conform zijn met deze Algemene Voorwaarden;
 • hij/zij alle redelijke voorzorgen neemt om enige mogelijke schade ter vermijden
 • de goederen aangeboden zullen worden aan de chauffeur op de plaats en het tijdstip aangegeven op het Platform;
 • de goederen in ontvangst genomen zullen worden door de bestemmeling op de plaats en het tijdstip aangegeven op het Platform;
 • hij/zij het Platform niet zal gebruiken voor personenvervoer. Dit betekent ook dat de chauffeur de klant of de verzender niet samen met de goederen mag vervoeren;
 • de betaling zal verricht worden zoals aangegeven op het Platform.

De klant zal SPRINTR, de onderaannemer en derden vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit het feit dat de bovenvermelde verklaringen van de klant niet overeenstemmen met de werkelijkheid of dat de goederen niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving, en zal alle hierdoor ontstane schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten, vergoeden.

De klant is verantwoordelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door of via de aan de onderaanemer toevertrouwde goederen, zowel ten gevolge van de aard van de goederen, of van hun verpakking, zulks zowel voor schade aan de goederen zelf, als aan andere goederen, omgeving en personen.

Art. 7 Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de onderaannemer

De onderaannemer zal zich op het Platform moeten aanmelden en alle gevraagde informatie correct en nauwkeurig invullen, alsook alle wijzigingen met betrekking tot deze informatie onmiddellijk ter kennis brengen van SPRINTR via het volgende e-mailadres: info@sprintr.be of rechtstreeks via het Platform (voor zover mogelijk).

 De onderaannemer garandeert:

 • te voldoen aan de toetredingsvoorwaarden eerder vermeld in deze Algemene voorwaarden;
 • de vervoersdiensten naar best vermogen, met de nodige zorg en veilig uit te voeren en te allen tijde in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving betreffende goederenvervoer en de wegcode;
 • de richtlijnen bepaald door het Platform met betrekking tot de ophaling en de levering te respecteren, zoals bv. ook een foto te nemen van de goederen met behulp van het Platform;
 • de goederen met de nodige zorg te behandelen en desgevallend opslaan indien er enige tijd tussen ophaling en levering werd overeengekomen;
 • onmiddellijk contact op te nemen met de opdrachtgever, hetzij SPRINTR, indien de ophaling en/of de levering niet tijdig zal kunnen gebeuren en met de opdrachtgever, hetzij SPRINTR, hiervoor een oplossing zal uitwerken;
 • het Platform niet te gebruiken voor personenvervoer. Dit betekent ook dat de onderaannemer de opdrachtgever of de verzender niet samen met de goederen mag vervoeren;
 • te voldoen aan zijn/haar fiscale en of sociale verplichtingen en zijn/haar inkomen bekomen via SPRINTR zal aangeven in overeenstemming met de toepasselijke fiscale en sociale wetgeving.

De onderaannemer zal SPRINTR, de opdrachtgever en derden vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit het feit dat de bovenvermelde verklaringen van de onderaannemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid, en zal alle hierdoor ontstane schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten, vergoeden.

SPRINTR is gerechtigd zonder voorafgaandelijk toestemming een overzicht van de door de onderaannemer geleverde diensten en de ontvangen vergoedingen over te maken aan de betrokken administraties, met inbegrip van de fiscale administratie.

De onderaannemer zal zijn activiteiten in eigen naam en voor eigen rekening uitoefenen in alle onafhankelijkheid. Hij staat niet onder het gezag, leiding of toezicht van de opdrachtgever, noch van SPRINTR. Hij zal geen verantwoording dienen af te leggen van zijn activiteiten, onder enkele voorbehoud van de deugdelijke uitvoering van de verbintenissen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

De onderaannemer is vrij eender welke andere professionele activiteit uit te oefenen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Art. 8 Tarieven en betalingsvoorwaarden

Alle tarieven voor de in het kader van deze overeenkomst geleverde diensten zijn in euro en desgevallend inclusief btw en eventuele andere taksen, heffingen en belastingen.

De tarieven alsook, taksen, heffingen en belastingen kunnen te allen tijde aangepast worden. Het enige geldige tarief voor een bepaalde opdracht is deze welke via het Platform wordt aanvaard.

De uitreiking van een factuur aan de opdrachtgever voor de vervoersopdracht zelf is de uitsluitende verantwoordelijkheid SPRINTR. De onderaannemer kan hiervoor geen facturen uitreiken aan een opdrachtgever.

De onderaannemer factureert enkel aan SPRINTR.  Hij ontvangt elke 1e en 15de van de maand een prestatievoorstel dat zijn prestaties specifieert met de te factureren bedragen.
Facturatieadres:
SPRINTR BVBA, Kattendijkdok OK 5, 2000 Antwerpen, BE 0474.612.783

Art. 9 Schadeloosstelling in geval van verlies, schade of averij

De vervoerder is enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de toepasselijke bepalingen van het CMR-Verdrag.

Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van afzender, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is de vervoerder slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 STR voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading.

Voor vragen met betrekking tot terugbetalingen kan contact opgenomen worden met de SPRINTR helpdesk via info@sprintr.be of via het telefoonnummer dat op het Platform vermeld staat.

Art. 10 Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van SPRINTR is beperkt tot uitsluitend directe schade en/of verlies tot wat voorzien is in deze algemene voorwaarden en in de CMR wetgeving. Alle andere soorten verliezen en schades zijn uitgesloten (daaronder begrepen, zonder dat dit beperkingen inhoudt, winstderving, inkomstenderving, renteverlies , verlies van toekomstige omzet of andere gevolgschade), ongeacht of die verliezen of schades speciaal zijn of indirect en zelfs indien het risico van dat verlies of die schade voorafgaande aan of na aanvaarding van de vervoersopdracht ter kennis van SPRINTR werd gebracht.

Evenmin kan SPRINTR aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale verplichtingen en sociale zekerheidsverplichtingen, of de gevolgen ervan, van de onderaannemer. Informatie die omtrent de fiscale verplichtingen en sociale zekerheidsverplichtingen van de onderaannemers wordt verstrekt op de website van SPRINTR vormt geen juridisch advies. SPRINTR garandeert niet de juistheid en de volledigheid van die informatie.

Art. 11 Elektronische verwerking van de gegevens

De onderaannemer aanvaardt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. In dat verband ziet hij/zij af van de mogelijkheid om art. 1323 en volgende artikelen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracht, namelijk de betwisting van de handtekening en het geschrift te doen toepassen.

Art. 12 Evaluatie – Rating

De opdrachtgever zal de mogelijkheid hebben om de onderaannemer te evalueren. Deze evaluatie kan gepubliceerd worden op het Platform. De onderaannemer erkent en aanvaardt dat deze evaluatie publiekelijk kan worden gemaakt en dat SPRINTR de toegang tot het Platform tijdelijk of definitief kan ontzeggen aan een onderaannemer die over een onvoldoende evaluatie beschikt. SPRINTR oefent geen controle uit op deze evaluaties en kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van deze evaluaties.

Klachten over evaluaties kunnen geadresseerd worden aan info@sprintr.be

Art. 13 Verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de opdrachtgever, de verzender, de onderaannemer en de bestemmeling (of van hun personeelsleden) die hij/zij aan SPRINTR meedeelt, worden door SPRINTR gebruikt met het oog op de levering van de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde diensten en de commerciële doeleinden van de door SPRINTR en door de in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen aan SPRINTR verbonden vennootschappen geleverde en/of verdeelde diensten. Tenzij de opdrachtgever, de verzender, de onderaannemer of de bestemmeling (of zijn betrokken personeelsleden) zich daartegen verzet(ten), mogen deze gegevens voor die doeleinden worden meegedeeld aan deze verbonden vennootschappen.

De emailadressen die de gebruikers in de applicatie opgegeven hebben, mogen door het platform gebruikt worden om informatie over SPRINTR te communiceren. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van deze communicaties, via de ‘uitschrijf’ optie in elke communicatie.

De onderaannemer gaat ermee akkoord dat de foto’s van goederen die op het Platform worden opgeladen door SPRINTR kunnen gebruikt en bewerkt worden voor commerciële doeleinden.

Alle partijen gaan ermee akkoord dat de gsm nummers van de betrokkenen (= opdrachtgever, verzender, onderaannemer en bestemmeling) voor deze betrokkenen beschikbaar gesteld worden op het Platform.

Indien de opdrachtgever, de verzender, de onderaannemer of de bestemmeling (of hun betrokken personeelsleden) niet wenst dat zijn/haar persoonsgegevens voor die doeleinden gebruikt en/of meegedeeld worden, kan hij/zij dat op elk moment schriftelijk aan SPRINTR meedelen. De opdrachtgever, de verzender, de onderaannemer en de bestemmeling beschikt eveneens over een inzage- en correctierecht van zijn persoonsgegevens. Hij/zij kan deze rechten uitoefenen mits hij een gedateerd, ondertekend en schriftelijk verzoek stuurt naar SPRINTR bvba, Kattendijkdok Oostkaai 5, 2000 Antwerpen

De privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Bij akkoord met de algemene voorwaarden ga je automatisch akkoord met de privacyverklaring.

Art. 14 Varia

De eventuele nietigverklaring van één of meerdere clausules van deze overeenkomst of delen van deze overeenkomst of clausules, houdt niet de nietigverklaring van de hele overeenkomst in, doch slechts van het getroffen gedeelte.

De partijen mogen, onverminderd het recht van SPRINTR om een onderaannemer haar verbintenissen te doen uitvoeren, de rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst, niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. SPRINTR mag echter op elk ogenblik de overeenkomst overdragen aan één van zijn verbonden vennootschappen.

Geschillen over of met betrekking tot deze overeenkomst waarover geen minnelijke schikking kan worden getroffen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

De partijen verbinden zich ertoe om de vertrouwelijke technische en commerciële informatie waarvan ze kennis krijgen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, volstrekt vertrouwelijk te houden ten aanzien van derden. Dat is echter niet van toepassing op de informatie waarvan de verspreiding vereist is krachtens een wet, reglement of gerechtelijke beslissing of op informatie die reeds rechtmatig door een derde publiek werd gemaakt.